VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 4:26:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:12-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/23/2017; P: 7/25/2017; 352 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 1:48:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/18/2017; 400 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 0:59:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 10:18:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 444 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 9:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 23:51:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/21/2017; 501 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 18:33:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 377 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 10:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/7/2017; 314 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 22:34:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 220 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 0:51:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.