VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:46:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 14.43 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-10; 1 Cô-rinh-tô 12:4-5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 173 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:36:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 220 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 12:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 15:51:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:5-11,27-29,66-69
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/28/2019; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 176 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 4:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/30/2019; 277 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 7:47:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 1:25:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/9/2019; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 17:23:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.