VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/9/2020; P: 8/10/2020; 106 xem 2 lưu
Xem lần cuối 25.85 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 145 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 20:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/26/2020; 300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 21:41:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 256 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 22:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/12/2020; 120 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 6:0:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/5/2020; P: 7/7/2020; 212 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 12:57:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/11/2020 18:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:11-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/21/2020; P: 6/22/2020; 206 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2020 5:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/7/2020; P: 6/15/2020; 132 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 17:57:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.