VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/13/2015; P: 1/17/2016; 371 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:46:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/29/2015; P: 12/18/2015; 1137 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/22/2015; P: 12/9/2015; 880 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:50:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:6-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/15/2015; P: 12/14/2015; 945 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 22:10:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/8/2015; P: 12/5/2015; 569 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:3-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/1/2015; P: 11/7/2015; 916 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 6:52:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 681 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 7:45:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 570 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 19:51:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 723 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 15:26:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 764 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:46:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.