VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 501 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 8:39:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 439 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 15:37:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 13:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-12; Thi-thiên 100
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/13/2016; P: 11/16/2016; 425 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 5:42:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/6/2016; P: 11/16/2016; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 11:42:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:24-33
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 404 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 7:4:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 7:4:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 516 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 9:34:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 401 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 3:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.