VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 4:1-42
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/29/2019; P: 1/1/2020; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 14:16:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7; Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2019; P: 1/1/2020; 104 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 4:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/8/2019; P: 1/1/2020; 53 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 22:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 18:58:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 83 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/10/2019; P: 12/8/2019; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 6:45:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:8-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/3/2019; P: 12/8/2019; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 7:11:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/27/2019; P: 12/8/2019; 69 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 7:51:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/13/2019; P: 10/27/2019; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 16:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 16:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:10/13/2019; P: 10/26/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 12:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.