VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 434 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 18:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 390 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 19:22:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 410 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 422 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:33:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 823 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 450 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 666 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 3:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2017; P: 1/31/2017; 608 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-19
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 625 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 13:50:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 643 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 2:19:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.