VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 351 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 5:25:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 20:8:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 349 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 13:18:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 366 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 3:18:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 718 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 11:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:37:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2017; P: 1/31/2017; 524 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 13:8:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 580 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 4:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-19
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 561 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:39:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 559 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 22:39:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.