VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 12:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 10:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 378 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 23:18:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 3:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 775 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 420 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 22:50:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2017; P: 1/31/2017; 575 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 18:51:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 630 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 19:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-19
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 597 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 6:17:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 605 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 15:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.