VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 18:7:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/21/2018; P: 1/30/2018; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 20:15:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 17:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 22:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 599 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 0:55:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 18:28:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/17/2017; P: 12/24/2017; 366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 0:17:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 358 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 3:5:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/19/2017; P: 11/25/2017; 258 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 8:42:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 605 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 8:45:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.