VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Thi-thiên 66:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2020; P: 11/28/2020; 491 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2023 6:56:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:21-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/15/2020; P: 11/17/2020; 357 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/3/2023 17:30:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:1-16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/8/2020; P: 11/15/2020; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/2/2023 1:34:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/1/2020; P: 11/5/2020; 386 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 0:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:10-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/25/2020; P: 10/30/2020; 393 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/3/2023 10:26:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 829 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/5/2023 16:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/4/2020; P: 10/9/2020; 613 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 22:29:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/27/2020; P: 10/4/2020; 328 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 19:55:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 317 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/7/2023 8:19:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/31/2023 3:14:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.