VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ê-phê-sô 5:20; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/20/2022; P: 11/21/2022; 117 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/3/2023 10:59:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/13/2022; P: 11/14/2022; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/5/2023 17:12:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:23
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/6/2022; P: 11/7/2022; 133 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/7/2023 1:50:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:9-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/30/2022; P: 10/31/2022; 156 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/6/2023 9:53:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 20:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/23/2022; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 23:2:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/16/2022; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/6/2023 6:30:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/9/2022; 102 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/29/2023 19:3:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2022; 150 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 3:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/28/2022; P: 8/29/2022; 142 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2023 7:52:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/21/2022; P: 8/22/2022; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/4/2023 21:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.