VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 24:01-9; Sáng-thế Ký 24:62-67
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:7/1/2004; 1515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:59:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2004; 2476 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2004; 2098 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 14:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:06-35
Pastor Thomas Stebbins
C:7/1/2004; 1909 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 9:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 14:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2004; 1244 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 15:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2003; 1516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 21:26:54
Xem  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Pastor Peter Nanfelt
C:7/1/2003; 1309 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 0:28:17
Xem  Chia sẻ
Phi-líp 1:27
Becky Zuck
C:7/1/2003; 2381 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 23:3:23
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Pastor Ralph S. Trainer
C:7/1/2003; 1087 xem
Xem lần cuối 11/18/2019 9:1:49
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 16  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.