VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/4/2016; P: 8/6/2017; 594 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 9:56:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:12-18
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/4/2016; P: 8/6/2017; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 11:51:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/3/2016; P: 8/6/2017; 158 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 20:36:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:18a
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 356 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 11:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 373 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 16:42:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 273 xem 5 lưu
Xem lần cuối 35.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9-10
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 275 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 12:14:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 211 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 6:13:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:5-10
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 17:43:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:1-7; 2 Cô-rinh-tô 1:18-22
Mục Sư Ansary Aboubakare
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 280 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 4:40:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.