VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2019; P: 7/3/2019; 875 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 0:21:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-28
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2018; P: 7/21/2018; 967 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 4:18:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:16-27:1
Mục Sư Huỳnh Văn Linh
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 489 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:29:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:11-20
Mục Sư Dương Đình Nguyện
C:7/3/2018; P: 7/7/2018; 580 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:29:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/2/2018; P: 7/7/2018; 322 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 600 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:26:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-5
Pastor Terry Smith
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 339 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 1:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-16:22
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 507 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 20:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính
C:6/30/2018; P: 7/6/2018; 417 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 17:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 1079 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 23:11:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.