VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 1066 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:46:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 786 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 16:51:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 920 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 19:29:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 832 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 21:35:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 982 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 11:14:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 694 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:5:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 1441 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 14:54:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2017; P: 6/17/2017; 1117 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:17:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 985 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 11:56:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/28/2017; P: 6/3/2017; 647 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 14:15:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.