VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2128 xem 36 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 6:57:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 1000 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 18:3:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Pastor Hồ Long
C:12/18/2016; 770 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 14:40:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 834 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 0:55:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/27/2016; P: 12/13/2016; 490 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 11:38:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 607 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 20:25:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 1301 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 1:49:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1679 xem 38 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 10:1:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1622 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 3:28:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2016; 1488 xem 36 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 20:34:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 67  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.