VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 969 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2019 0:31:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 754 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 7:30:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2335 xem 35 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 19:44:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1274 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 6:0:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 1429 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 6:44:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 1123 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 1:42:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
C:4/23/2016; P: 4/24/2016; 735 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 0:54:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 1318 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 14:30:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Vũ Ngọc Văn
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 867 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 16:45:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 947 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 7:8:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 67  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.