VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/29/2016; P: 5/30/2016; 990 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:57:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:1-23
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/22/2016; P: 5/23/2016; 781 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 4:27:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2390 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 7:44:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1293 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 10:52:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 1466 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 17:20:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 1159 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 17:55:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn
C:4/23/2016; P: 4/24/2016; 764 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 2:37:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 1356 xem 16 lưu
Xem lần cuối 44.92 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Vũ Ngọc Văn
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 906 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:20:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 974 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 17:17:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 67  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.