VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 1510 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 20:6:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:16:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1738 xem 33 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 19:42:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 1599 xem 36 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 11:42:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 773 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 10:43:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 1579 xem 34 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 23:12:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2021 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:5:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2122 xem 50 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 20:36:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 961 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 21:8:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 904 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 10:45:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 67  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.