VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 1582 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 8:21:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/20/2016; P: 3/28/2016; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:28:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1766 xem 33 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:43:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 1631 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 17:56:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 805 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 15:39:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 1614 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 2:42:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 2072 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 6:36:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 2169 xem 50 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:24:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 986 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 8:26:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 929 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:59:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 67  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.