VietChristian
VietChristian
httl.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 1526 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 11:8:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1084 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 17:39:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1020 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 1:32:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 2002 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:23:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 1373 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 22:8:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30; Ê-sai 40:29-31; 2 Phi-e-rơ 2:24
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1221 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/3/2019 20:6:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1665 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 1:1:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1645 xem 28 lưu
Xem lần cuối 13.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 1504 xem 27 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 0:21:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2149 xem 33 lưu
Xem lần cuối 15.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 67  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.