VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:11/27/2016; P: 12/13/2016; 613 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 16:54:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 783 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 0:53:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 1524 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 12:17:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 2412 xem 64 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 17:40:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 1924 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 17:51:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 86
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/6/2016; 1709 xem 37 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 2:0:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-4
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 1029 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 5:6:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 5:11-19
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/23/2016; 1153 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 0:53:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 1915 xem 40 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 14:40:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 2:1-10a
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/9/2016; 1994 xem 43 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 20:25:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 74  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.