VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1267 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 11:35:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1384 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 20:25:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 840 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:38:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10b
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 1152 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:29:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 2162 xem 53 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 17:40:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 1237 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 11:52:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1853 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 20:45:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 1428 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 14:57:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/26/2015; P: 4/30/2015; 953 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 7:37:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 1503 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 0:49:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 67  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.