VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1205 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 7:0:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 1464 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:47:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1806 xem 41 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 0:1:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 778 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 16:32:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1786 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:16a
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 705 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 18:46:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:35-45
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1609 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 17:1:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 1184 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 21:2:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 2179 xem 46 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 15:4:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1535 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 4:11:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 67  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.