VietChristian
VietChristian
nghe.app

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1538 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 16:42:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1678 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 18:39:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 1161 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 5:12:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 2076 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:33:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 2219 xem 39 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:25:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 2451 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 1:11:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/21/2014; P: 12/29/2014; 634 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 3:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/28/2014; 714 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 22:7:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 2162 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 17:13:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1974 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 17:16:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 67  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.