VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1160 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 18:19:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/23/2015; P: 8/27/2015; 1086 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/14/2020 6:56:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 2137 xem 36 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:54:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 1460 xem 37 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 20:24:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30; Ê-sai 40:29-31; 2 Phi-e-rơ 2:24
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1288 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 14:24:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1774 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 21:42:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1771 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 16:41:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 1593 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:59:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 2259 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 11:6:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 1358 xem 34 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 2:29:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 71  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.