VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 1164 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 21:6:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/13/2014; 1057 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 7:21:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 2456 xem 59 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 13:5:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1756 xem 45 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 3:17:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1550 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 22:41:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 2055 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 10:49:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 2052 xem 38 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 5:44:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/25/2014; 928 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 2:24:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 2054 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 0:54:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1601 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 15:14:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 67  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.