VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 706 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 12:53:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 695 xem 27 lưu
Xem lần cuối 48.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 861 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 5:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/16/2019; P: 6/20/2019; 541 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 4:18:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 363 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 18:37:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 624 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 5:56:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1140 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:24:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:5
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/19/2019; P: 5/25/2019; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:16:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 635 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 2:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Pastor Hồ Long
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 9:40:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 70  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.