VietChristian
VietChristian
httl.org

Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9706 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 18:25:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Minh Nguyên
C:5/13/2007; 3347 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 5:0:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/27/2007; 3270 xem 34 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 8:40:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2007; 3055 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 19:56:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2101 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 11:12:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2007; 2558 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:56:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2327 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 9:20:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2007; 2020 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:12:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2007; 2206 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 9:6:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/25/2007; 2635 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 10:30:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  64 / 67  Tiếp  Cuối

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.