VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/6/2008; 4359 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:0:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2007; 2975 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2007; 3638 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:2:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/23/2007; 2979 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:12:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2007; 4152 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 17:45:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2007; 3651 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:9:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/2/2007; 2398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:40:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2007; 3483 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:11:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/18/2007; 3973 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:46:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/11/2007; 3635 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 7:55:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  65 / 71  Tiếp  Cuối

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.