VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/27/2007; 2735 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 0:50:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/20/2007; 9746 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 10:38:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Minh Nguyên
C:5/13/2007; 3384 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 21:58:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/27/2007; 3312 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 14:44:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 21:5-36
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2007; 3104 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 6:36:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2007; 2134 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 20:52:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2007; 2592 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 1:41:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:26-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2007; 2357 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:45:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:9-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2007; 2046 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 3:39:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2007; 2234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 7:18:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  67 / 70  Tiếp  Cuối

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.