VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2018; P: 4/18/2018; 1221 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 22:39:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 940 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:44:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/1/2018; P: 4/5/2018; 637 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 13:49:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 788 xem 27 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 11:19:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-44
Pastor Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 390 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 19:32:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 1646 xem 39 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 10:9:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 952 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 8:56:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 1373 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 12:36:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 327 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 23:17:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 1071 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 4:16:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.