VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:5:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 1026 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 3:51:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 396 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 12:55:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 434 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 16:13:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 1131 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 21:13:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:30-44
Mục Sư Đặng Chính
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 623 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 21:31:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 752 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 18:16:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 257 xem
Xem lần cuối 2/11/2020 5:51:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 444 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 0:46:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 1182 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 21:25:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 70  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.