VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 6:9-15
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/12/2014; P: 1/9/2018; 735 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 7:39:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/5/2014; P: 1/9/2018; 515 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 14:12:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/20/2017; P: 1/9/2018; 631 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 0:41:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 503 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 20:25:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:11; Thi-thiên 147:1-6; Giăng 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 471 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 7:29:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:8-11; Thi-thiên 89:1-4; Rô-ma 16:25-27; Lu-ca 1:26-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 547 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 17:20:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:46:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 584 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 13:43:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 64:1-4; Thi-thiên 80:1-3; Mác 13:24-2
Mục Sư Hồ Khắc Đàm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 939 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 2:47:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/26/2017; P: 11/27/2017; 689 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 16:46:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 53  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.