VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 5:27-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 518 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 17:27:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 873 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 19:24:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 691 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 4:46:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 477 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 4:55:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 640 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 3:45:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 534 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 3:19:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 643 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 15:8:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 535 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 13:7:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 14:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 650 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 13:45:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 559 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 23:23:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 53  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.