VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 5:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 613 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 23:8:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 816 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 22:24:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 811 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 21:11:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 724 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 23:8:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 620 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 23:40:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:4-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/1/2017; P: 1/2/2017; 786 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 23:40:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 659 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 0:6:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 722 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:45:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-20
Pastor Dale Sewall
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 601 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 14:40:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/4/2016; P: 12/6/2016; 655 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 22:38:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 52  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.