VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 30:11-12; Ê-sai 35:1-2; Giăng 15:11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 881 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 11:49:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:10-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/5/2017; P: 3/6/2017; 575 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 22:0:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:1-7; Cô-lô-se 1:9-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 979 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 21:0:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:10-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 527 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 20:9:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:22-2:2; Hê-bơ-rơ 6:1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 622 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 0:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 658 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 13:44:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 854 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 1:42:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 849 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:11:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 774 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 17:3:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 647 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 0:29:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 53  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.