VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Sa-mu-ên 12:6-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 1031 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 0:18:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/11/2016; P: 9/13/2016; 1032 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 5:54:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 2198 xem 34 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:20:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 890 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 23:0:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 2145 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:35:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 1059 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 6:15:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 979 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 18:36:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:24; Thi-thiên 112:6; Ma-thi-ơ 26:13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 811 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:27:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:8-22
Mục Sư Nguyễn Công Thành
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 1123 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:56:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:16-33; Sáng-thế Ký 19:27-29
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 1151 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 1:5:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 52  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.