VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Phi-e-rơ 3:8-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/14/2016; P: 8/15/2016; 1066 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:50:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 995 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:51:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 23:24; Thi-thiên 112:6; Ma-thi-ơ 26:13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 829 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:52:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:8-22
Mục Sư Nguyễn Công Thành
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 1135 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 7:12:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:16-33; Sáng-thế Ký 19:27-29
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 1161 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 17:7:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 764 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:55:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-21
MSNC Trần Việt Dũng
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 798 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 19:42:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1
Pastor Doug Kellum
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 793 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 13:6:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1276 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:57:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:27-12:9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/5/2016; P: 6/7/2016; 771 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 9:58:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 52  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.