VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

3 Giăng 1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/29/2016; P: 5/31/2016; 1110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:0:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 818 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 14:24:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/15/2016; P: 5/16/2016; 963 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:8:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:6-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/8/2016; P: 5/10/2016; 930 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:4:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 8:27-38
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/1/2016; P: 5/3/2016; 1222 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:2:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/24/2016; P: 4/26/2016; 974 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:7:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:16-31
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 843 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:22:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/10/2016; P: 4/11/2016; 690 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:9:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/3/2016; P: 4/4/2016; 682 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:8:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/27/2016; P: 3/29/2016; 821 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 10:12:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  20 / 52  Tiếp  Cuối

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.