VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 16:18; Giăng 20:21
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:8/9/2015; P: 8/11/2015; 900 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:57:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/2/2015; P: 8/4/2015; 726 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 5:0:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-45
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/26/2015; P: 7/29/2015; 898 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 12:21:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/19/2015; P: 7/21/2015; 818 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 23:37:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1173 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:38:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Pastor Lesly Joseph
C:7/5/2015; P: 7/7/2015; 881 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 0:5:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 973 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:40:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 965 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:46:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Pastor Lesly Joseph
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 588 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 5:45:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 973 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 7:50:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  24 / 52  Tiếp  Cuối

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.