VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28; Rô-ma 16:3-5a
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 933 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 19:23:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-4; 1 Sa-mu-ên 23:16-18; Truyền-đạo 4:9-10; Giăng 15:15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 984 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 14:18:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:3-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 879 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 14:46:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:22-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/24/2016; P: 1/26/2016; 919 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 21:12:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:4-30; Các Quan Xét 20:16
Pastor Fletcher Tink
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 688 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 18:54:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-14; Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 1050 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 15:51:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1; Giê-rê-mi 4:3
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 5:40:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 698 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 21:57:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/20/2015; P: 12/22/2015; 982 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 15:44:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/13/2015; P: 12/14/2015; 924 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2020 23:0:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 57  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.