VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 12:1-5
Mục Sư Trần Quốc Hùng
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1225 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 17:31:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 1103 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:6:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:31-33
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 1314 xem 14 lưu
Xem lần cuối 34.15 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/1/2015; P: 3/3/2015; 775 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:10:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 1164 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:12:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15 :25-32; Rô-ma 12:6-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 785 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:14:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Phi-líp 2:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 753 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 13:12:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:29-39
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 885 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:17:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 4:14-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 767 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:20:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1482 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 9:21:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 52  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.