VietChristian
VietChristian
httl.org

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 526 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:11:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
Pastor Michael Proud
C:11/11/2018; P: 11/12/2018; 333 xem
Xem lần cuối 47.56 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 9:49:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-35
Pastor Evan Lee Dahl
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 240 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 11:6:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 525 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 1:43:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 478 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:12:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 785 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 6:3:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Truyền Đạo Evan Dahl
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 246 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 2:17:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-17,32-33,38-39,44-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 574 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:13:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 409 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 19:14:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.