VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 627 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 11:33:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:7
Pastor Victor Chayasirisobhon
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 12:3:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Phan Phước Lành
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 383 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 22:4:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 672 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 22:59:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11-12;
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 613 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 18:3:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 674 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 11:29:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 17:17,24; Châm-ngôn 25:17,20; Châm-ngôn 26:18-19; Châm-ngôn 27:5,6,9,14; Châm-ngôn 28:23; Châm-ngôn 29:5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/29/2018; P: 7/30/2018; 617 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 11:34:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 15:1-4,23-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/22/2018; P: 7/25/2018; 601 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 10:25:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 10:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/15/2018; P: 7/16/2018; 513 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 1:24:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-10
Mục Sư Phan Minh Hội
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 767 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 13:44:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 52  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.