VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ma-thi-ơ 6:5-15
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/29/2018; P: 5/1/2018; 530 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 13:41:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 3:1-10; Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 663 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 8:30:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:38-44
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/15/2018; P: 4/17/2018; 540 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 13:41:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/8/2018; P: 4/10/2018; 814 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 14:48:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-34
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/1/2018; P: 4/3/2018; 462 xem 4 lưu
Xem lần cuối 30.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/25/2018; P: 3/28/2018; 545 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 16:36:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:7-11
Pastor Michael Proud
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 358 xem
Xem lần cuối 11/20/2019 5:5:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 13:47:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:11:20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/4/2018; P: 3/7/2018; 844 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 13:48:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:4-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/25/2018; P: 2/27/2018; 595 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 13:52:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.