VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ê-phê-sô 6:19-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/2/2017; P: 4/26/2017; 1141 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 18:37:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/19/2017; P: 3/25/2017; 1138 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 6:59:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:17b
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/12/2017; P: 3/21/2017; 1133 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 12:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:14-17a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 1122 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 12:17:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 1151 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 3:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:5-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/19/2017; P: 2/23/2017; 1177 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 3:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 1156 xem 29 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 18:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 1192 xem 21 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 6:57:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-33
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 959 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 7:1:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1238 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 20:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.