VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/6/2008; 2918 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 6:39:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 11:9-12:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/3/2005; 3113 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 18:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2005; 2093 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:40:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2005; 1379 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 7:32:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2005; 1865 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 23:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  46 / 46  Tiếp  Cuối

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.