VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1500 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 12:44:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:5b-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1669 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 12:2:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 1614 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 5:36:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1384 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/18/2019 18:34:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1425 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:8:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1642 xem 26 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 23:48:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1339 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 0:46:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 1416 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 7:40:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/20/2015; P: 12/26/2015; 1319 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 19:27:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1464 xem 17 lưu
Xem lần cuối 26.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.