VietChristian
VietChristian
httl.org

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1523 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 21:57:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:5b-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1727 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 7:47:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 1664 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 23:52:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1413 xem 16 lưu
Xem lần cuối 59.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1465 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 21:26:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1671 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 12:21:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1366 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 12:15:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 1451 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:6:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/20/2015; P: 12/26/2015; 1361 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 20:47:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 55:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1511 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 21:11:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.