VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 17:14-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:4/6/2008; 1480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 18:36:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/16/2008; 2705 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 8:17:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:17; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/9/2008; 1655 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 1:21:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/2/2008; 1202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 21:57:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:13-20
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/27/2008; 1182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 20:17:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/20/2008; 1215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 4:38:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:34-35
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/13/2008; 1301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:44:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2008; 1764 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 13:37:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:22-26
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/30/2007; 1527 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 22:2:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/16/2007; 1668 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 15:4:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 22  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.