VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/29/2017; P: 2/10/2017; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 0:36:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/22/2017; P: 2/9/2017; 1064 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 17:9:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 82:1-8
Pastor Mike Keyes
C:9/10/2014; P: 9/18/2017; 457 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:10
Pastor Andre Campbell
C:4/20/2014; 682 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 21:53:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:13
Pastor Andre Campbell
C:4/7/2014; 600 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 3:51:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Pastor Mike Keyes
C:4/6/2014; 772 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 1:30:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/11/2011; 1698 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 11:28:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/28/2011; 1298 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 2:10:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/26/2011; 1373 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 16:11:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1496 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 3:35:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.