VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-sai 61:10
Pastor Andre Campbell
C:4/20/2014; 644 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 7:46:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:13
Pastor Andre Campbell
C:4/7/2014; 579 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 1:46:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Pastor Mike Keyes
C:4/6/2014; 747 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 23:23:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/11/2011; 1676 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 0:40:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/28/2011; 1273 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 21:40:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/26/2011; 1347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2019 8:6:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 10:6:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:5-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/19/2011; 1260 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 20:36:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:26-27
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 984 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 5:55:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:5/29/2011; 1182 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 0:46:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.