VietChristian
VietChristian
svtk.net

Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/29/2017; P: 2/10/2017; 638 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 4:44:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 4:18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/22/2017; P: 2/9/2017; 1121 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 11:4:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 82:1-8
Pastor Mike Keyes
C:9/10/2014; P: 9/18/2017; 507 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 23:35:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:10
Pastor Andre Campbell
C:4/20/2014; 733 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 16:53:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:13
Pastor Andre Campbell
C:4/7/2014; 638 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 10:33:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Pastor Mike Keyes
C:4/6/2014; 816 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 12:42:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 2:5-11
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/11/2011; 1733 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 11:2:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/28/2011; 1333 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 23:31:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 21:1-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/26/2011; 1419 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 3:5:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:11-23; 2 Cô-rinh-tô 5:16-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/21/2011; 1543 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:35:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.