VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/17/2017; P: 1/1/2018; 363 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 12:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 42:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/10/2017; P: 1/1/2018; 325 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2021 4:49:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 351 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 14:4:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 636 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 17:30:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 12/29/2017; 1042 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 20:12:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/24/2017; P: 12/28/2017; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 9:26:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-11; Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/3/2017; P: 12/28/2017; 394 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 20:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/24/2017; P: 12/27/2017; 547 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2021 19:7:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 639 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 21:39:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 408 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 20:22:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.