VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giăng 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/1/2019; P: 12/2/2019; 717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 11:52:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 359 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/21/2021 6:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 1009 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 22:54:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 703 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:50:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 13:31:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 283 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 18:21:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 5:3:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 850 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:29:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 505 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 6:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/16/2018; P: 12/28/2018; 1286 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:29:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.