VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 90:12-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/26/2020; P: 1/27/2020; 192 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/5/2020 22:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 20:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/26/2020; P: 2/4/2020; 158 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:41:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:26; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/19/2020; P: 1/24/2020; 270 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:24:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/19/2020; P: 1/20/2020; 119 xem
Xem lần cuối 10/17/2020 2:46:43
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:13-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/19/2020; P: 1/21/2020; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 19:50:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-27; Giăng 11:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 260 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 6:20:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:1/13/2020; P: 2/9/2020; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 15:43:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 223 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:56:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:17; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/16/2020; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 16:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.