VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/4/2024; P: 2/9/2024; 348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 10:17:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:15-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/28/2024; P: 1/30/2024; 167 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 17:2:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/28/2024; P: 2/2/2024; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/17/2024 9:2:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:15-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/28/2024; P: 2/1/2024; 163 xem
Xem lần cuối 5/14/2024 3:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/21/2024; P: 1/26/2024; 393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 19:44:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Ngô Minh Thành
C:1/14/2024; P: 1/15/2024; 215 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 1:0:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/7/2024; P: 1/10/2024; 532 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/18/2024 11:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2024; P: 1/8/2024; 232 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/15/2024 20:38:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16; 1 Giăng 2:11-14
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/15/2023; P: 4/24/2023; 214 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 2:9:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/6/2022; P: 2/9/2022; 315 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2024 0:31:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.