VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:1-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/12/2020; P: 1/15/2020; 347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 4:1:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 12:15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 249 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:4:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:20; 2 Sử-ký 20:20; Giăng 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/5/2020; P: 1/7/2020; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 7:10:11
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/5/2020; P: 2/17/2020; 85 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:5:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/5/2020; 364 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 12:52:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/5/2020; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 10:35:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/5/2020; P: 1/6/2020; 221 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 3:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 131 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 14:8:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 271 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 23:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 1/10/2020; 1091 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 22:12:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.