VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/6/2019; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 14:2:59
Đọc  Chia sẻ
Nhã-ca 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/10/2019; 177 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 18:6:33
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 342 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:4:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 8:52:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/10/2019; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:58:28
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 19:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/3/2019; P: 3/14/2019; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 16:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1305 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 21:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 413 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:19:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1084 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 21:56:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.