VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Thi-thiên 91:1-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/11/2018; P: 3/9/2018; 264 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 16:30:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/7/2018; 449 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 13:36:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 18:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 354 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 9:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/7/2018; 1703 xem 36 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 2:57:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2018; P: 1/8/2018; 326 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 9:36:11
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 7:22-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/7/2018; P: 1/9/2018; 564 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 17:27:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 249 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 17:20:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/31/2017; P: 1/4/2018; 392 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 757 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 22:35:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.